Welcome to My Curriculum Vitae

It's Hongjiang Liu Here!

Basic Information

Reseach Interests

Neuroscience, Genetics, Bioinformatics

Education

CLS Graduate Program
Tsinghua University

Poling Honor Degree
Nankai University

B.S. Biological Science
Nankai University

Work Experiences

Visiting Student 2021-2022
Institute for Human Genetics
University of California, San Francisco (UCSF)

Intern 2021
National Engineering Research Center of Neuromodulation
Tsinghua University

Github Google Scholar

CV in pdf

Publications

2022

Junjiao Yang†, Chan-I Chung†, Jessica Koach, Hongjiang Liu, Qian Zhao, Xiaoyu Yang, Yin Shen, William A. Weiss, Xiaokun Shu
Phase separation of Myc differentially regulates gene transcription.
bioRxiv

Wei Sun†, Nanxi Wang†, Hongjiang Liu, Bingchen Yu, Ling Jin, Xingjie Ren, Yin Shen, Lei Wang
Genetically Encoded Chemical Cross-linking of RNA in vivo.
Nature Chemistry
Github repository
sequencing data @NCBI

Yonghua Wei, Jin Wu, Yixuan Wu, Hongjiang Liu, Fanqiang Meng, Qiqi Liu, Adam C Midgley, Xiangyun Zhang, Tianyi Qi, Helong Kang, Rui Chen, Deling Kong, Jie Zhuang, Xiyun Yan, Xinglu Huang
Prediction and Design of Nanozymes Using Explainable Machine Learning.
Advanced Material

Zhiyuan Sun, Qiqi Liu, Xinyue Wang, Jin Wu, Xueyan Hu, Miaomiao Liu, Xiangyun Zhang, Yonghua Wei, Zhijun Liu, Hongjiang Liu, Rui Chen, Fei Wang, Adam C. Midgley, Aitao Li, Xiyun Yan, Yanming Wang, Jie Zhuang, Xinglu Huang
Bioorthogonal catalytic nanozyme-mediated lysosomal membrane leakage for targeted drug delivery.
Theranostics

Academic Awards

Scholarship of Academic Progress 2021

Third Prize in Innovative Scientific Research for Undergraduates of Nankai University 2021

First Prize in Genetics Basic Experimental Skill Competition in Nankai University 2021

First Prize in Microbiology Basic Experimental Skill Competition in Nankai University 2021

Contact

Email

lhj[AT]mail.nankai.edu.cn

Twitter


Coded with by LiuHJ